Gysga düşündiriş:

Wakuum guratmak we ýag doldurmak enjamlary transformator wakuum ýaglamak we wakuum guratmak prinsipine laýyklykda dizaýn edilýär we öndürilýär, bu esasan nebit çümdürilen transformatoryň işjeň bölegini guratmak üçin ulanylýar.
Guramak prosesinde vakuum enjamlary önümi deň derejede gyzdyrmak üçin guradyjy tankdaky basyşy yzygiderli üýtgedýär we demir ýadrosynyň poslamagynyň öňüni almak üçin tankdaky bugarýan suwy wagtynda aýryp biler. Kem-kemden guradylandygy sebäpli önümiň deformasiýasy az we guradylyşy has içgin. Enjamlaryň göwnejaý gurluşy we tehnologiýasy sebäpli, guradyş wagty adaty wakuum guratmakdan 40% azdyr. Ygtybarly, täsirli we energiýa tygşytlaýjy enjamdyr.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Sorag-jogap

AýratynlygyBasyşüýtgedilip bilnerWakuum guratmak we ýag doldurmak enjamlar:

1. 304 poslamaýan polatdan peýdalanýan nebit çüýşesi we nebit turbasy, hapalar we hapalanmalar ýok; ýag doldurmak awtomatiki we el bilen, ýagyň doldurylmagyna takyk gözegçilik etmek arkaly amala aşyrylýar.

2. wakuum ulgamynyň dizaýnynda, kondensatoryň sowadylmagyndan, suwdan kondensirlenen we goýberilýän çyglylygyň köp bölegi wakuum nasoslaryna täsir etmek üçin guradyş çyglylygynyň öňüni almak üçin kondensatoryň täze görnüşine eýe. Heatingylylyk ulgamyny has durnuklaşdyrmak we ýylylyk geçiriji ýagyň syzmazlygy üçin ýokary temperatura magnit nasosy ýylylyk geçiriji nasosy hökmünde ulanylýar.

3. Bedeniň temperaturasyny dürli döwürlere görä gyzdyrmak prosesinde, vakuum tankynyň basyş siklinde awtomatiki basyş çalşygy we üýtgemegi belli bir gymmata çenli azalýar, işjeňligiň izolýasiýa böleginden çyglylygyň bugarmagy üçin iň amatly şertleri döreder. ýerlikli ýagdaýda guratmagyň bugarmak prosesinde bölek.

4. Üýtgeýän basyşy guratmak prosesine ylmy gözegçilik sebäpli, içerki we daşary ýurt tehnologiýasy bilen guradylanda demir ýadrosy pos meselesini netijeli çözüp biler.

5. Awtomatlaşdyryş we önümi gaýtadan işlemek derejesi öňe gidýär, işlenýän önümleriň hili bu pudakda ýokary synp derejesine ýetip biler.

6.Bu enjamlaryň elektrik dolandyryş ulgamy we her bir komponent ulgamy durnukly we ygtybarly, işleýşini kepillendirip biler.

Esasy komponentleriWakuum guratmak we ýag doldurmakulgamy:

1.Wakuum guradyjy tank 1set

2.Wakuum ulgamy 1set

3. atingyladyş ulgamy 1set

4. Pes temperatura kondensator ulgamy 1set

5.Transformator ýag saklaýyş tanky 1set

6.Oag doldurmak ulgamy 20set

7. Ölçeg we dolandyryş ulgamy 1set

8.Pnewmatiki turba ulgamy 1set

9. Sowadyjy suw ulgamy 1set


 • Öňki:
 • Indiki:


 • 1-nji sorag:Wakuum ýagyny doldurýan zawodyň kepillik wagty näçe wagt?

  J: Kepillik möhletimiz işe girizilenden 12 aý ýa-da iberilen gününden 14 aý. Ilki bilen berilmeli. Her niçigem bolsa, hyzmatymyz enjamyň doly ömrüne çenli dowam eder. Pikirleriňize 24 sagadyň dowamynda jogap bermäge borçlanýarys.

    

  2-nji sorag: Täze transformator zawody üçin doly enjamlar we enjamlar bilen üpjün etmek üçin açar hyzmatyny berip bilersiňizmi?

  J: Hawa, täze transformator zawodyny döretmek üçin baý tejribämiz bar. Pakistan we Bangladeş müşderilerine transformator zawody gurmaga üstünlikli kömek edipdi.

   

  3-nji sorag: Sahypamyzda satuwdan soňky gurnama we işe giriziş hyzmatyny berip bilersiňizmi?

  Hawa, satuwdan soňky hyzmat üçin hünärmenler toparymyz bar. Maşyn eltilende gurnama gollanmasy we wideo bilen üpjün ederis, Gerek bolsaňyz, gurmak we işe girizmek üçin sahypaňyza in engineenerleri hem iberip bileris. Kömek gerek bolsa, 24 sagat onlaýn seslenme berjekdigimize söz berýäris.


 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň