Gysga düşündiriş:

Amerikan görnüşindäki transformatorda ulanylýan dört gural bölegi: Transformatoryň temperatura görkezijisiniň termometri, transformatoryň vakuum basyşy ölçeýji, transformatoryň ýag derejesiniň ölçegi we transformatoryň basyş ýeňilleşdiriji klapan.


Önümiň jikme-jigi

Transformatoryň temperatura görkezijisi termometri

Temperatura görkezijisi termometri, transformatoryň gapdal diwaryna oturdylan transformatoryň ýag temperaturasyny ölçemek üçin gural. Bu gural duýgur jogap, aýdyň görkezme, ýönekeý gurluş, oňat ygtybarlylyk we beýleki gowy häsiýetlere eýe, daşky gabygy owadan görnüşi we uzak ömri bolan poslamaýan polatdan ýasalýar.

 

Transformator wakuum basyş ölçegi

Transformator wakuum basyş ölçeg guraly guty transformatorynyň basyş ölçeg guralydyr, daşky gurşawyň temperaturasynyň üýtgemegi sebäpli guty transformatorynyň içki basyş üýtgemelerini gönüden-göni görkezip biler, transformatoryň kadaly işleýşini synlap biler.

Ölçeg aralygy: -0.04-0.04Mpa (sazlap bolýar)

Takyklyk: 2.5-nji dereje

Daşky gurşawyň ulanylyşy: temperatura -30 ~ + 80 temperature. Çyglylyk ≤80%

Faceerüsti diametri: Φ 70

Gurnaýjy birikdiriji: M27x2 hereketli nurbat

Transformator ýag derejesiniň ölçegi

Levelag derejesiniň ölçeýjisi orta we kiçi ýag bilen çümdürilen transformator ýag saklaýyş tankynyň we ýük göteriji ýag saklaýjy gapyň gapdal diwaryna oturdylan ýag derejesini görkezmek üçin amatlydyr. Şeýle hem beýleki açyk ýa-da basyş gämileriniň derejesini ölçemek üçin amatlydyr. Birikdirilen aýna turba derejesiniň metrini howpsuzlyk, içgin, ygtybarly we uzak ömri aýratynlyklary bilen çalşyp biler.

Daşky gurşawyň temperaturasy: -40 ~ + 80 ℃.

Otnositel çyglylyk: howanyň temperaturasy 25 when bolanda, çyglylyk 90% -den ýokary däl.

Belentlik: 0002000m

Güýçli yrgyldy we güýçli magnit meýdany bolmazdan gurnama ýagdaýy

Leag derejesiniň ölçegi dikligine gurulmalydyr

Transformator basyş ýeňilleşdiriji klapan

Kömekçi klapan esasan konteýnerdäki gaz basyşynyň öňünden kesgitlenen bahadan ýokary bolmazlygy üçin ulanylýar, basyş relýef basyşyndan (P) ýokary bolsa, basyş pes bolanda klapan awtomatiki usulda açylar, gaz gaçmagyna ýol açýar. relýef basyşyndan (P), klapan awtomatiki usulda ýapylar. Mundan başga-da, ulanyjy basyşy peseltmek üçin klapan açmak üçin islendik wagt ýüzügi çekip biler

Kömek basyşynyň diapazony: P = 0.03 ± 0.01Mpa ýa-da P = 0.06 ± 0.01Mpa (sazlap bolýar)

Gurmak sapagy: 1 / 4-18NPT (sazlap bolýar)

Daşky gurşawyň temperaturasyny ulanmak: 0 ~ + 80 ative Otnositel çyglylyk

WeChat suraty_20220319112220 WeChat suraty_20220319112225 WeChat suraty_20220319112230 WeChat suraty_20220319112233  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň