Gysga düşündiriş:

Elektrik laminirlenen agaç transformatorlarda we gural transformatorlarynda izolýasiýa we goldaw materiallary hökmünde giňden ulanylýar. Orta derejeli agyrlyk güýji, ýokary mehaniki häsiýetler, wakuumy guratmak, transformator ýagy bilen erbet içki reaksiýa ýok, aňsat mehaniki gaýtadan işlemek we ş.m. ýaly köp sanly häsiýetleri bar, bu materialyň dielektrik hemişelik transformator ýagyna ýakyn, şonuň üçin bu ýerlikli bolýar izolýasiýa gabat gelýär. Ony 105 the transformator ýagynda uzak wagtlap ulanyp bolýar.
Adamlar, adatça, ýokarky / aşaky basyş böleklerini, kabeli goldaýan şöhleleri, el-aýaklary, ýag bilen çümdürilen transformatorlarda boşluk bloklaryny we gural transformatorlarynda gysgyçlary ýasamak üçin ulanýarlar. Polat plitalary, izolýasiýa kagyz listlerini, epoksi kagyz kagyzlaryny, epoksid dokalan aýna mata laminasiýasyny çalşyp, transformatorlaryň maddy çykdajylaryny we agramyny azaltdy.


Önümiň jikme-jigi

Wideo gaýtadan işlemek

Trihope näme

Sorag-jogap

Önümleriň jikme-jiklikleri:

Izolýasiýa tagtasy IEC ülňülerine laýyklykda, bir sahypada we galyňlygy 8 mm çenli öndürilýär. Galyňlygy diapazony Transformer laminasiýalary bilen 150 mm çenli uzaldylyp bilner.

Laminirlenen agaçdan ýasalan çig mallar ýokary hilli gaýa we iriň agaçlarydyr. Gaýnandan, aýlanandan soň, guradylandan soň, bu agaçlar şkaflara ýasalýar. Ahyrynda şkaflar ýörite izolýasiýa ýelim suwlary bilen ýelimlener we ýokary temperaturada we basyşda gaýtadan işlener.

Weneer ýüzüniň tekizligi (birlik mm)

 

Adaty galyňlyk

Şepbäniň ýokarky ýüzündäki ýeňil nokadyň göni hökümdaryndan daşlaşýan islendik aralyk

Weneeriň uzynlygy 500

Weneeriň uzynlygy 1000

15

2.0

4.0

15 ..25

1.5

3.0

25 ..60

1.0

2.0

60

1.0

1.5

Daş görnüşiň hili

Haryt

Rugsat berlen aralyk

Çişmek

 

 

Rugsat berilmeýär

Döwmek

Öli düwün

Daşary ýurt bedenine ýapyşmak

Mör-möjek deşigi

Çüýrük

Hapalanmak

Gögermek

Birnäçesi ulanylyşyna täsir etmeýär

Täsir

Reňk tapawudy we pyrlanmak

Her inedördül metrdäki ýamalar

3

GB synag elementi - Zawodyň barlagyndan öň

Synag elementi

 Bölüm

Standart

Synag usuly

Dik egilmek güýji

A tarap

Mpa

65

GB / T2634-2008 Synag standarty

B tarapa

65

Çeýeligiň dik egilmek moduly

A tarap

Gpa

8

B tarapa

8

Gysyş (20MPa çenli)

C tarapa

%

3

Crev

70

Täsir güýji (gapdal synag)

A tarap

KJ /

13

B tarapa

13

Interlaminar gyrkym güýji

Mpa

8

Dik elektrik güýji (90)+ 2)

KV / mm

11

Dik elektrik güýji (90)+ 2)

KV

50

Öndürijilik dykyzlygy

g / sm³

> 1.1 ~ 1.2

suwuň düzümi

%

6

Guradylandan soň gysmak

A tarap

%

0.3

B tarapa

0.3

Galyňlyga tarap

3

Nebitiň siňdirilmegi

%

8


 • Öňki:
 • Indiki:


 • Transformator senagaty üçin doly çözgütli 5A synply transformator öýi

  1,A.içerki doly desgalary bolan hakyky öndüriji

  s01a

  2, A.tanymal Şandong uniwersiteti bilen hyzmatdaşlykda hünärmen gözleg we gözleg merkezi

  s01b

  3, A.ISO, CE, SGS we BV we ş.m. ýaly halkara ülňüleri bilen kepillendirilen ýokary öndürijilikli kompaniýa

  s01c

  4, A.has tygşytly üpjün ediji, ähli esasy komponentler Simens, Schneider we Mitsubishi we ş.m. ýaly halkara markalardyr.

  s01d

  5, A.ABB, TBEA, PEL, ALFANAR, ZETRAK we ş.m. hyzmat eden ygtybarly işewür hyzmatdaş

  s01e


  1-nji sorag: Haýsy ululykdaky dykyz agaç hödürläp bilersiňiz?

  Jogap: Laminasiýa tagtasynyň galyňlygy 8mm - 70mm-den başlap bileris, uzynlygy we ini ululygyňyza görä düzülip bilner.

  2-nji sorag: Hilini nädip kepillendirmeli?

  Jogap: Hil milli şahadatnama, birnäçe ýokary derejeli gözleg işgärleri, marka materiallary bilen üpjün ediji, ammardan başlap harytlara çenli hemme zadyň howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny üpjün edýär.

  1-nji sorag: Täze transformator zawody üçin açar hyzmatyny berip bilersiňizmi?

  Jogap: Hawa, täze transformator zawodyny döretmek üçin baý tejribämiz bar.

  Pakistan we Bangladeş müşderisine transformator zawodyny gurmaga kömek edipdi.


 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň