Gysga düşündiriş:

Kebelek klapan, adatça, nebit tanky bilen transformatoryň radiatorynyň arasyndaky nebit akymyna gözegçilik etmek üçin nebit çüýşesi bilen çümdürilen transformatoryň radiatorynyň arasynda oturdylýar. Nebit sanjymyny we transformatoryň işleýşini we tehniki hyzmatyny wakuum edende, transformator ýag zynjyryny açmak ýa-da ýapmak üçin ulanylýar. Şeýle hem awariýalarda ýa-da tehniki hyzmatda nebitiň dökülmeginde ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Sorag-jogap

1.Bod ýokary hilli uglerod gurluş polatdan ýasalýar, takyk guýulýar we bolýar, islendik gurşaw üçin amatly.

2. Klapan ýeň gurluşyny gowulandyrmak üçin Germaniýanyň öňdebaryjy tehnologiýasynyň işsiz siňdirilmegi, baglanyşyk doly ýapyk gurluş, daşky görnüşi ýok, has ygtybarly möhür.

3. Baldak gaty, çydamly pürkýän inçe erginli söndürilen we gyzgyn polatlary saýlaň.

4. Adaty berkidijiler hemmesi poslamaýan polatdan 304,316,316L

Programmanyň parametrleri

Daşky gurşawyň temperaturasy -50 ℃ - + 40 ℃
Iş temperaturasy -40 ℃ - + 120 ℃
Açyk we ýapyk nebit basyşynda ýygnamak 0.6-0.6 MPa, nebit syzmaýar
Wakuum synagy 10 minutda bug syzyş tizligi
1
2
4
5
6

 • Öňki:
 • Indiki:


 • 1-nji sorag: Çyzgymyza görä radiator klapanyny berip bilersiňizmi?

  J: Hawa, hünär tehniki bölümimiz bar, diňe zerur suratyňyzy ýa-da ululygyňyzy biziň bilen paýlaşýarsyňyz. Muny siziň üçin düzüp bileris.

   

  2-nji sorag:Transformator kebelek klapanynyň MOQ näme

  J: Mukdary 30 birlikden başlaýar, sargyt mukdary Müň dollardan uly. Bu ikimizi täjirçilik çykdajylaryny tygşytlamagyň ykdysady usuly.

   

  3-nji sorag: Esasy aýratynlyk näme

  J: Biz poslamaýan polatdan kebelek klapany ýokary hilli öndürijilik bilen üpjün edýäris,

  Ajaýyp ýerüsti bezeg, metaldan metal ýa-da nol syzdyryjy möhür, Offshore wersiýasy bar • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň