Gysga düşündiriş:

CNC Busbar Punching and Cutting Machine, kompýuter tarapyndan dolandyrylýan ýokary netijeli we ýokary takyk awtobus işleýiş enjamy.
Urgy ölýär, gyrkylýar, öl öl gurallar kitaphanasynda goýulýar.
Busbar zarbasy we gyrkyjy mchine gysgyçlaryň awtomatiki aýlanmagyna düşünip biler, sebäbi uzyn awtobus paneli üçin adam gatyşmagy zerur däl. Tamamlanan iş bölegi konweýeriň üsti bilen awtomatiki usulda eltiler.


Önümiň jikme-jigi

Maşyn wideosy

5A çözgüt üpjün ediji

Sorag-jogap

CNC awtobus paneli we kesilen maşyn deşik urmagy (tegelek deşik, uzyn deşik we ş.m.), nagyş, gyrkmak, gysmak, doldurylan burçy kesmek we ş.m. gutaryp biler.

Bu seriýaly maşyn CNC bender we forn busbar gaýtadan işleýän önümçilik liniýasy bilen gabat gelip biler.

AýratynlygyCNC awtobus paneli gaýtadan işleýän maşyn:

1.Busbarlary gaýtadan işlemegiň ýörite kömekçi dizaýn programma üpjünçiligi (GJ3D) maşyn bilen birikdirildi we awtoulag programmasy amala aşyryldy.

2.Human-kompýuter interfeýsi, amal ýönekeý we programmanyň iş wagtyny hakyky wagtda görkezip biler, ekranda enjamyň duýduryş maglumatlary görkezilip bilner; esasy öl parametrlerini kesgitläp we maşynyň işleýşine gözegçilik edip biler.

3. Highokary tizlik operasiýa ulgamy

Accurateokary takyk göni gollanma, ýokary takyklyk, çalt täsirli, uzak hyzmat wagty we ses ýok.

4. Galyňlygy 15mm, ini≤200mm, uzynlygy≤6000mm mis platonyň deşilen, ýeri, aýaklaryny kesmek, kesmek, basmak prosesi gaýtadan işlemek.

5. Aralyk takyklygy ± 0.2mm, ýeriň takyklygyny kesgitläň ± 0.05mm, ýerleşiş takyklygyny gaýtalaň ± 0.03mm.

Tehniki parametrüçinawtobus pyçak gyrkyjy maşyn:

Düşündiriş Bölüm Parametr
Metbugat güýji Urgy bölümi kN 500
  Gyrkym bölümi kN 500
  Nagyş bölümi kN 500
X iň ýokary tizlik m / min 60
X iň ýokary urgy mm 2000
Y iň ýokary urgy mm 530
Z max insult mm 350
Urlan silindr mm 45
Iň ýokary tizlik HPM 120,150
Gurallar toplumy Galyndy Set 6,8
Gyrkym galyplary Set 1,2
Nagyş bölümi Set 1
Dolandyryş oky   3,5
Deşik çukurynyň takyklygy mm / m 0.2
Deşik deşiginiň iň uly ululygy mm 32 (mis çyzygyň galyňlygy:12mm)
Iň köp nagyş meýdany mm² 160 × 60
Awtobus duralgasynyň ululygy (L × W × H) mm 6000 × 200 × 15
Jemi kuwwat kWt 14
Esasy maşynyň ululygy (L × W) mm 7500 × 2980
Maşynyň agramy kg 7600

 • Öňki:
 • Indiki:


 • Transformer senagaty üçin doly çözgütli 5A synply transformator öýi

  1, Içerki doly desgalary bolan hakyky öndüriji

  s01a

   

  2, tanymal Şandong uniwersiteti bilen hyzmatdaşlykda hünärmen gözleg merkezi

  s01b

   

  3, ISO, CE, SGS we BV we ş.m. ýaly halkara ülňüleri bilen kepillendirilen ýokary öndürijilikli kompaniýa

  s01c

   

  4, Has tygşytly üpjün ediji, esasy komponentleriň hemmesi Simens, Schneider we Mitsubishi we ş.m. ýaly halkara markalarydyr.

  s01d

  5, ABB, TBEA, PEL, ALFANAR, ZETRAK we ş.m. hyzmat eden ygtybarly işewür hyzmatdaş

  s01e


  1-nji sorag: Awtobus zolagyny gaýtadan işleýän maşynyň dogry modelini nädip saýlap bileris?

  J: Jikme-jik talaplaryňyzy bize bermegiňizi haýyş edýäris, inerenerimiz size haýsy modeliň laýykdygyny kesgitlär.

  2-nji sorag: Täze transformator zawody üçin doly enjamlar we enjamlar bilen üpjün etmek üçin açar hyzmatyny berip bilersiňizmi?

  J: Hawa, täze transformator zawodyny döretmek üçin baý tejribämiz bar. Pakistan we Bangladeş müşderilerine transformator zawody gurmaga üstünlikli kömek edipdi.

  3-nji sorag: Sahypamyzda satuwdan soňky gurnama we işe giriziş hyzmatyny berip bilersiňizmi?

  Hawa, satuwdan soňky hyzmat üçin hünärmenler toparymyz bar. Maşyn eltilende gurnama gollanmasy we wideo bilen üpjün ederis, Gerek bolsaňyz, gurmak we işe girizmek üçin sahypaňyza in engineenerleri hem iberip bileris. Kömek gerek bolsa, 24 sagat onlaýn seslenme berjekdigimize söz berýäris.


 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň