Gysga düşündiriş:

Transformator gyrymsy, energiýa, tok geçirijiniň transformatoryň toprakly tankyndan geçmegini aňsatlaşdyrýan izolýasiýa gurluşydyr. Transformatoryň pes woltly sargylary üçin ulanylýan gabyklar köplenç farfor ýa-da epoksi bilen gaty görnüşli bolýar. izolýator
Kompaniýamyz Procelain Bushing izolýatorynyň aşakdaky artykmaçlygy bar.
1) .GSI we IEC, ANSI, BS, AS, JIS, DIN we ş.m. öndürilip bilner.
2). Daş görnüşi ýalpyldawuk we ýalpyldawuk, tekiz we tekiz ýykyldy
3) .Mehaniki we elektrik ýerine ýetirijiligi ygtybarly
4). Aýnanyň reňki goňur, ak, çal, süýtli ak, asman gök, deňiz gök, ýakut gök, ýarym hereket we ş.m.
5) .Bu müşderiniň aýratyn talaplaryna laýyklykda takyk öndürilip bilner


Önümiň jikme-jigi

Transformator gyrymsy, transformatoryň toprakly tankyndan energiýa, tok geçiriji geçirijiniň geçmegini aňsatlaşdyrýan izolýasiýa gurluşydyr. Transformatoryň pes woltly sargylary (lar) üçin ulanylýan gabyklar köplenç farfor ýa-da epoksi izolýatorly gaty görnüşli.
Esasy farfor gyrymsylygy, diwaryň ýa-da demir gapagyň deşigine gabat gelýän, geçirijiniň merkezinden geçmegine we iki ujunda beýleki enjamlara birikmegine mümkinçilik berýän içi çukur farfor görnüşidir. Bu görnüşdäki gabyklar köplenç çygly gaýtadan işlenýän farfordan ýasalýar, soňra bolsa syrçaly bolýar.

Synag laboratoriýasyny goşmak bilen doly önümçilik liniýamyz bar. we talaplaryňyza görä önümleri üpjün edip bilerdi.

gün 2Transformator gyrymsy 3


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň